Reserveren

De Onlanden

Friesland Camping Cnossen Leekstermeer vindt u te midden van het schitterende natuurgebied De Onlanden. Dit natuurgebied is gelegen op de grens van Groningen en Drenthe.

Dit 2500 ha natuur- en waterbergingsgebied is een laagveengebied. het gebied was volledig in gebruik als weidegebied maar is nu terug gegeven aan de natuur. De Drentse beken stromen er doorheen en er kan zich opnieuw een moeras ontwikkelen met natuurlijk wisselende waterstanden. Het resultaat van de verandering is al goed te zien. De natuur heeft snel ingespeeld op de verandering en de eerste resultaten zijn boven verwachting.

De Onlanden is een prachtig beekdal landschap. Het landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waarin waterviolier en dotterbloem bloeien. Het gebied is volop in ontwikkeling. Over enige tijd ligt aan de voet van Groningen een aaneengesloten natuurgebied van circa 3.500 voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water.

In het gebied kun je fietsen, wandelen en paardrijden. Er is een kijkboerderij in Eelde. U wordt rondgeleid op dit biologische bedrijf. In het voorjaar kun je de potstal bewonderen met dansende kalveren.

Vogels kijken

Doordat de boeren hun grond minder intensief gebruiken, voelen steeds meer vogels zich thuis in de Peizermaden. Soorten die van ruige graslanden houden, zoals de zeldzame watersnip en kwartelkoning, zullen in aantal toenemen. In dit gevarieerde beekdallandschap bouwt de grauwe klauwier zijn nest. Ook kuifeend, smient en zaagbek komen hier volop voor.

Camping Cnossen Leekstermeer
Meer lezen Reserveren
Camping it Wiid
Meer lezen Reserveren
Camping De Kuilart
Meer lezen Reserveren
Camping Bergumermeer
Meer lezen Reserveren


Blijf op de hoogte!
Neem contact met ons op: